Grundlovens ... § 21

§21 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 lyder: "Kongen kan udsætte den ordentlige Rigsdags Møder paa bestemt Tid, dog uden Rigsdagens Samtykke ikke længere end paa 2 Maaneder og ikke mere end en Gang i Aaret indtil dens næste ordentlige Samling".Et af de store stridspunkter under Påskekrisen var Udenrigs- og Forsvarsminister Konows beslutning om at trække tropper til hovedstaden. De ‘formelle’ stridspunkter vedrørte – som under forfatningskampen 1871-1901 – fortolkningen af grundloven. Kongens ('den øverste Krigsherre') replik kan her tolkes som en slet skjult trussel over for regeringen, at han kunne beordre Rigsdagens møder udsat og dermed - formentlig sammen med militæret - de facto regere i det mindste i to måneder. [DRG 1915]